Unikt kosttilskud
til mænd

T+ er et receptfrit alternativ til testosterontilskud.
Naturligt og uden bivirkninger.

Generelle købsbetingelser

1. Aftalen

PurOmega Nordic AS sælger kosttilskud, fødevarer, kosmetik og artikler til personlig pleje på løbende abonnementsbasis i henhold til valgt leveringsinterval uden købsforpligtelse eller bindingstid.

Aftalen består af de oplysninger, der er angivet på websiden under bestilling, samt i disse aftalevilkår.
Aftalen kan kun indgås af myndige personer over 18 år.

2. Definition af parterne i aftalen

“Sælger” er: PurOmega Nordic AS
Org. nr: 916 055 285
Adresse: Bjørumsvegen 15, 4820 Froland, Norge
Mail: support@tplus.com
Telefon: +47 21095425

“Køber” er den person, der er anført som køber på ordren. Navn på Køber vil fremgå af ordrebekræftelsen. Køber er i det følgende også benævnt “du”, “dig”, “din” eller “dit”.
“Tjenesten” referer til abonnementstjenesten.

“Produktet” er varen, der leveres i abonnementstjenesten.

Kontaktinformation, kundeservice

Telefon: +47 21095425
E-post: support@tplus.com
Postadress: PurOmega Nordic AS, PB 28, 0415 Oslo, Norge

Lager och returadress

PurOmega Nordic AS v. Direct House
Bjørumsvegen 15, PB 19,
4855 Froland
Norge

3. Aftaleindgåelse, accept og ændring af aftalevilkårene

Aftalen er bindende for begge parter, når bestilling er modtaget af Sælger. Når bestillingen er modtaget, sender Sælger pr. mail en ordrebekræftelse til Køber, som viser bestilte Produkt(er), pris og leveringsinterval. Køber skal kontrollere ordrebekræftelsen, og straks give Sælger besked, hvis ordrebekræftelsen ikke stemmer overens med bestillingen. Sammen med ordrebekræftelsen følger disse aftalevilkår, returskema og informationer om fortrydelsesret.

Aftalevilkårene kan være genstand for ændringer ved særlige behov og/eller offentlige ændringer eller pålæg. Aftalen indebærer, at du accepterer opdaterede/ændrede aftalevilkår. Nye aftalevilkår bliver offentliggjort på Sælgers webside og/eller vedlagt din næste levering.

4. Abonnement, varighed og opsigelse

Ved bestilling indgår Køber aftale om abonnement for ønsket Produkt, til pris og leveringsinterval som beskrevet i ordrebekræftelsen. Abonnementet er uden bindingstid, og løber indtil Køber opsiger det.

Opsigelsesfrist er inden 14 dage efter fakturadato for Produkt i Tjenesten. Sidste dag for opsigelse er angivet på din faktura. Opsigelse kan ske til kundeservice (se punkt 2) pr. telefon, mail eller brev. Ved for sen opsigelse forpligter du dig til at modtage næste planlagte levering i Tjenesten, før abonnementet ophører.

Sælger forbeholder sig retten til at stoppe leveringer af Produktet og annullere Tjenesten, hvis betaling udebliver for to eller flere forsendelser, eller hvor Køber ikke længere kan anses som kreditværdig af Sælger.

5. Ekstra købstryghed

Du kan når som helst tage kontakt med kundeservice for at aftale en pause, ændre eller tilpasse dit abonnement. Vi leverer produkter tilpasset dit brugsmønster, så du får en enklere hverdag.

6. Levering

Levering af Produkter sker pr. brevpost direkte til postkassen, levering uden for døren, eller med anden leveringsmåde som angivet ved bestilling. Normalt vil du modtage Produktet i første forsendelse inden for 2-10 dage fra bestilling, og senest inden 20 dage efter bestilling. Efterfølgende Produkter leveres sådan, som det fremgår af leveringsintervallet på ordrebekræftelsen, plus/minus 10 dage afhængigt af postgang.

7. Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne aftale inden 14 dage uden at opgive nogen grund til det. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en anden tredjemand end transportøren, som du har udpeget, får det første Produkt i Tjenesten i fysisk besiddelse.

For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du underrette os:
Telefon: +47 21095425
E-post: support@tplus.com
Postadress: PurOmega Nordic AS, PB 28, 0415 Oslo, Norge

på en utvetydig måde om din beslutning om at fortryde aftalen (fx i et brev sendt med post, telefax eller mail).
Du kan benytte det standardiserede returskema, der følger med ordrebekræftelsen, som du får pr. mail.

For at overholde fortrydelsesfristen er det nok, at du sender beskeden om, at du vil gøre brug af fortrydelsesretten, før fortrydelsesfristen udløber.

Hvis du fortryder aftalen, krediterer vi ubetalt faktura eller tilbagebetaler alle betalinger vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af tillægsomkostninger som følge af, at du har valgt en anden type levering end den billigste type standardlevering, vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og i alle tilfælde senest 14 dage efter den dag, vi får besked om din beslutning om at fortryde aftalen.

Vi foretager tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du brugte ved den oprindelige transaktion, med mindre du udtrykkeligt har aftalt noget andet med os. Under alle omstændigheder bliver du ikke pålagt noget gebyr som følge af tilbagebetalingen.

Vi kan holde tilbagebetalingen tilbage, indtil vi har fået Produkt(er) tilbage, eller indtil du har dokumenteret, at Produkt(er) er sendt tilbage – eller til det af disse tidspunkter, der indtræder først.

Du skal returnere Produkt(er) eller levere dem til os uden unødigt ophold og i alle tilfælde senest 14 dage efter den dag, hvor du har underrettet os om, at du fortryder aftalen. Brug returadressen angivet i punkt 2 herover. Fristen er overholdt, hvis du sender Produkt(er) tilbage, før fristen på 14 dage er udløbet.

Produkt(er) skal af hensyn til hygiejne og sundhed returneres uden brudt forsegling – ellers mister du fortrydelsesretten jvf. den norske fortrydelsesretslov § 22 første del g.

Det er ingen fortrydelsesret på ordinære forsendelser i Tjenesten. Det er kun fortrydelsesret ved første levering i Tjenesten.
Du vil bære de direkte omkostninger ved at returnere varerne.

Hvis Sælger pålægges straffeporto for returneret Produkt, hvor porto skal betales af dig, forbeholdes retten til at fakturere dig op til kr. 129,-.

Returneret Produkt(er) i Tjenesten uden gyldig fortrydelsesret får ikke tilhørende faktura krediteret, men kan hvis ønsket sendes ud igen mod et gebyr på kr. 49,-.

Du er kun ansvarlig for en eventuel reduktion i varernes værdi, som skyldes en anden håndtering af varerne end den, der er nødvendig for at fastslå deres art, egenskaber og funktion.

Ud over fortrydelsesret har Køber almindelig reklamationsret efter købeloven, se nærmere om dette i pkt. 8.

8. Reklamation

Der er reklamationsret i henhold til købeloven ved forsinkelser eller mangler på Produktet/Tjenesten.

Reklamationsretten for Produktet er begrænset til holdbarhedsdato angivet på emballagen, hvor dette er aktuelt, forudsat at Produktet er opbevaret tørt, køligt og ikke eksponeret for direkte sollys.

Køber er forpligtet til inden for rimelig tid, efter at han eller hun har opdaget eller burde have opdaget fejlen, at melde det til kundeservice.

Sælger tager forbehold for driftsstop eller urigtige priser og informationer forårsaget af forhold uden for vores kontrol, herunder tekniske problemer, der omfatter, men ikke er begrænset til, strømsvigt, overbelastning og sabotage.

9. Priser og betaling

Priserne opgivet ved bestilling og anført i ordrebekræftelsen er gældende for aftalen.

Betaling for produkterne sker i overensstemmelse med de gældende vilkår for den valgte betalingsudbyder. Vi tilbyder pt betaling via Stripe (Kort) og faktura.

Faktura:
Faktura med 14 dages kredit er lagt i hver forsendelse. Fordringen/fakturaen overdrages i sin helhed til Riverty Denmark A/S. Frigørende betaling kan kun ske ved betaling til Riverty Denmark A/S. Sælger har salgspant i Produkter leveret til Køber indtil betaling, inklusive eventuelle gebyrer, renter og omkostninger, er gjort op.

Sælger forbeholder sig, i samarbejde med Riverty Denmark A/S, retten til at indhente kreditoplysninger på Køber ved bestilling, løbende gennem kundeforholdet, samt ved mislighold af betalingsforpligtelser. Ved kreditforespørgsel sendes der genpartsbrev til den kreditvurderede Køber pr. mail og/eller brev.

Betaling skal senest ske til den betalingsfrist, der er angivet på fakturaen. Ved forsinket betaling tilskrives et rykkergebyr efter lovens maksimalt tilladte sats ved rykkertidspunktet.

Ved fortsat udeblivelse af betaling sendes kravet til inkasso, hvor renter og salærer pålægges ifølge lovens satser. Ved udeblivelse af betaling kan Sælger stoppe Tjenesten uden forvarsel (jf. pkt.4)

10. Bestillingsoplysninger, persondata og kundekontakt

Alle bestillingsoplysninger og persondata, der er opgivet af Køber ved bestilling, opbevares i Sælgers systemer.

Persondata og bestillingsoplysninger holdes fortroligt i henhold til Persondataloven. Informationerne bruges til at administrere og varetage dit kundeforhold, herunder informere om produkter, tjenester og andre ydelser fra Sælger.

Dine persondata deles ikke eller udleveres til tredjepart, men kan benyttes af Sælger. Person- og bestillingsoplysninger kan dog i visse tilfælde udleveres efter pålæg fra offentlige myndigheder eller i forbindelse med kreditvurdering af Køber samt opfølgning og inddrivelse af ubetalte fordringer.

Du har ret til indblik i de oplysninger, der er registreret om dig, og kan kræve at få disse rettet.
Du forpligter dig til at give besked til Sælger ved ændringer i persondata, som har betydning for udførelse af Tjenesten.

Læs vores Fortrolighedspolitik for uddybende information.

11. Produktindhold, brug og virkning

Sælger fraskriver sig ethvert ansvar vedrørende uforsigtig brug af Produktet. Navnlig hvor Produktet er deklareret som et kosttilskud, en fødevare eller som kosmetik i henhold til norsk lov med alle tilhørende forskrifter for mærkning og brug af kosttilskud, fødevarer eller kosmetik.

Kosttilskud er ikke en erstatning for en varieret kost. Anbefalet dagsdosis bør ikke overskrides. Opbevares mørkt, tørt og ikke over stuetemperatur. Kosttilskud skal opbevares utilgængeligt for børn. Kosttilskud bør ikke benyttes af gravide og ammende. Kosttilskud må ikke benyttes af personer under 18.

Sælger anbefaler alle at konsultere en læge før brug af Produktet, navnlig i de tilfælde hvor man er klar over eksisterende eller forhenværende sygdomme og tilstande eller ved brug af medicin. Læs og følg doseringsanvisningen uden på emballagen/brochuren nøje før brug.

Sælger kan ændre Produktets recept (indhold, sammensætning, brochurer og emballage) uden forvarsel og uden at oplyse kunden særskilt om dette, så længe produktets nye indhold tilsyneladende har samme effekt, som Produktet oprindeligt leverede. Ved ændringer i opskriften, der kan medføre fare for personer med allergier over for fx skaldyr, mælk/laktose, gluten, æg og/eller nødder er Virksomheden forpligtet til at oplyse om dette.

Produktet er et kosttilskud, en fødevare eller et kosmetisk produkt, hvor virkningen kan være demonstreret via kliniske studier, historisk brug, faglitteratur eller sandhedsvidner på enkeltingredienser, sammensatte ingredienser, eller Produktet. Da kosttilskud, fødevarer eller kosmetik har individuel virkning, kan effekten ikke garanteres hos enkeltindivider, og Sælger kan ikke holdes ansvarlig for økonomiske, sundhedsmæssige eller andre forhold opstået som følge af Produktets effekter ved Købers brug.

12. Lovvalg og værneting

Aftalen er underlagt norsk ret. Tvist mellem Køber og Sælger skal søges løst gennem forhandlinger. Det relevante værneting er Oslo Tingrett.

Prøv T+ i 2 måneder til halv pris!

 • T+ (2 mdr. forbrug)

  299,-

  (598,-)

 • Fragt

  0,-

 • I alt:

  299,-

 • Udviklet til at normalisere det frie testosteronniveauet i kroppen
 • Bukkehornsekstrakt med markedets højeste niveau af protodioscin
 • Med D-vitamin, zink og magnesium

Ja! Jeg vil gerne prøve T+ abonnement i to måneder til halv pris:

Uden bindingsperiode Gratis fragt

Én tablet.
Fire fordele.

Mere
energi

Mere
muskelkraft

Bedre
fysik

Øget
lyst

Zink hjælper med at opretholde normale testosteronværdier samt normal fertilitet og reproduktionsevne. Riboflavin og pyridoxin hjælper med at reducere træthed og mangel på energi samt opretholder og afbalancerer den hormonelle aktivitet. D-vitamin hjælper med at styrke skelettet, knoglestrukturen og immunforsvaret og fremmer normal muskelfunktion. Magnesium og niacin bidrager til normal funktion for muskulaturen, energistofskiftet og nervesystemet.

Hvad er T+?

T+ er et skånsomt alternativ til testosterontilskud til mænd, som indeholder urter, vitaminer og mineraler. T+ er designet til at normalisere det frie testosteronniveauet i kroppen.

Prøv T+ til halv pris

Læs mere om det unikke kosttilskud til mænd