Wyjątkowy suplement
diety dla mężczyzn

T+ jest alternatywą dla suplementów
męskiego hormonu płciowego
i jest dostępny bez recepty.
Naturalny, bez skutków ubocznych.

Ogólne warunki zakupu

1. Umowa

PurOmega Nordic AS sprzedaje produkty zdrowej żywności w ramach subskrypcji według wybranego okresu dostawy bez obowiązku zakupu lub wiążącego okresu.

Umowa zawiera informacje wymienione na stronie internetowej oraz w niniejszych warunkach umowy. Umowę może zawrzeć osoba, która ukończyła 18 lat i jest pełnoletnia.

2. Strony umowy – definicje

„Sprzedawca”: PurOmega Nordic AS
Org.. no.: 916 055 285
Adres: Bjørumsvegen 15, 4820 Froland, Norway
Email: support@tplus.com
Telefon: 041-849 54 50

„Kupujący” czyli osoba wymieniona jako kupujący w zamówieniu. Nazwa Kupującego jest podana w potwierdzeniu zamówienia. Kupujący jest również określany poniżej jako „Ty” lub „Twój”.

„Usługa” jest zdefiniowana jako usługa subskrybowana.

„Produkt” oznacza produkt dostarczany w związku z usługą subskrypcji;

Dane kontaktowe, obsługa klienta

Telefon: 041-849 54 50
Email: support@tplus.com
Adres Pocztowy: PurOmega Nordic AS, PB 28, 0415 Oslo, Norwegia

Magazyn i adres zwrotny

Reklamlogistik AB/ PurOmega
Lagervägen 36
13650 Jordbro
Szwecja

3. O zawarciu, zatwierdzeniu i zmianie warunków umowy

Umowa wiąże obie strony z chwilą otrzymania zamówienia przez Sprzedającego. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie zamówienia pocztą elektroniczną, określając zamówiony produkt(y) oraz ich cenę i termin dostawy. Kupujący powinien sprawdzić potwierdzenie zamówienia i niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę, jeśli potwierdzenie zamówienia nie jest zgodne z zamówieniem. Niniejsze warunki umowy, formularz odstąpienia od umowy oraz informacja o prawie do odstąpienia od zakupu są wysyłane jednocześnie z potwierdzeniem zamówienia.

Warunki umowy mogą ulec zmianie w przypadku szczególnych potrzeb i/lub zmian i/lub uzupełnień wynikających z decyzji regulacyjnych. Zawierając niniejszą umowę, zgadzasz się na aktualizacje i modyfikacje warunków umowy. Nowe warunki umowy są ogłaszane na stronie internetowej Sprzedającego i/lub dołączane jako załącznik do następnej dostawy.

4. Subskrypcja, okres ważności i wypowiedzenie

Po złożeniu zamówienia Kupujący zawiera umowę o prenumeratę wybranego Produktu po cenie i z terminem dostawy określonym w potwierdzeniu zamówienia. Subskrypcja nie jest wiążąca i trwa do momentu jej wypowiedzenia przez Kupującego.

Powiadomienie o anulowaniu subskrypcji musi zostać otrzymane czternaście (14) dni przed kolejną zaplanowaną dostawą. Termin wypowiedzenia podany jest na fakturze. Wypowiedzenia można dokonać kontaktując się z obsługą klienta (patrz punkt 2) telefonicznie, e-mailem lub listownie. W przypadku spóźnionego wypowiedzenia jesteś zobowiązany do otrzymania kolejnej zaplanowanej przesyłki przez cały okres obowiązywania abonamentu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy Produktu i anulowania Usługi w przypadku nieotrzymania płatności za dwie lub więcej przesyłek lub gdy Kupujący utraci zdolność kredytową.

5. Bezpieczeństwo zakupów

W dowolnym momencie możesz skontaktować się z obsługą klienta, aby zmienić, dostosować lub zawiesić subskrypcję.

6. Dostawa

Produkt dostarczany jest pocztą bezpośrednio do Twojej skrzynki pocztowej. Standardowo pierwszą przesyłkę otrzymasz od trzech do dziesięciu dni od złożenia zamówienia, nie później niż w ciągu dwudziestu dni od złożenia zamówienia. Kolejne przesyłki Produktu będą wysyłane zgodnie z terminem dostawy określonym w potwierdzeniu zamówienia, plus/minus dziesięć dni w zależności od usługi pocztowej.

7. Prawo do anulowania zakupu

Masz prawo wypowiedzieć niniejszą umowę w ciągu czternastu (14) dni bez podania przyczyny. Prawo do anulowania zakupu wygasa czternaście (14) dni po otrzymaniu Produktu przez Ciebie lub osobę wyznaczoną jako odbiorca.

Aby skorzystać z prawa do anulowania zakupu, musisz wyraźnie powiadomić nas o swojej decyzji o rozwiązaniu umowy, na przykład listownie, faksem lub e-mailem.

Telefon: 041-849 54 50
Email: support@tplus.com
Adres pocztowy: Bjørumsvegen 15, P.O. Box 19, 4855 Froland, Norwegia

Możesz skorzystać ze standardowego formularza rezygnacji z produktu, dołączonego do potwierdzenia zamówienia e-mailem.

W przypadku wypowiedzenia umowy przeliczymy nieopłacone faktury lub zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które zostały poniesione w przypadku wybrania przez Ciebie innego rodzaju dostawy niż najtańsza oferowana przez nas standardowa dostawa ) bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż czternaście (14) dni od daty otrzymania przez nas powiadomienia o Twojej decyzji o rozwiązaniu niniejszej Umowy.

Aby zwrócić pieniądze, używamy tej samej metody płatności, której użyłeś podczas składania zamówienia, chyba że uzgodniono inaczej.

W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami wynikającymi ze zwrotu.

Zastrzegamy sobie prawo do poczekania z wypłatą zwrotu, dopóki nie otrzymamy zwróconego Produktu(ów) lub do momentu, gdy będziesz w stanie udokumentować, że Produkt(y) jest/są zwracane, w zależności od tego, która opcja nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić nam Produkt(y) bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż czternaście (14) dni od daty powiadomienia nas o chęci rozwiązania Umowy. Użyj adresu zwrotnego określonego w punkcie 2 powyżej.

W trosce o zdrowie i higienę Produkt(y) należy zwrócić bez zerwania plomby, w przeciwnym razie utracisz prawo do anulowania zakupu.

Prawo do anulowania zakupu nie dotyczy przesyłek zwykłych zgodnie z Usługą. Prawo do anulowania produktu dotyczy tylko pierwszej dostawy w ramach Usługi.

Musisz ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia Produktów spowodowane obchodzeniem się z Produktami w sposób inny niż jest to konieczne do określenia ich charakteru, właściwości i funkcji.

Oprócz prawa do anulowania zakupu, Kupującemu przysługuje ogólne prawo do złożenia reklamacji zgodnie ze szwedzką ustawą o sprzedaży konsumenckiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz klauzulę 8.

8. Reklamacja

W przypadku opóźnień lub braków w Produkcie/Usłudze przysługuje prawo do reklamacji wadliwego Produktu/Usługi na podstawie ustawy o sprzedaży konsumenckiej.

Reklamację Produktu można złożyć do terminu przydatności do użycia wskazanego na opakowaniu pod warunkiem, że Produkt jest przechowywany w chłodnym, suchym miejscu i nie jest narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Kupujący jest zobowiązany do powiadomienia obsługi klienta, w jak najszybszym czasie po wykryciu niezgodności.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przestoje lub nieprawidłowe ceny i nieprawidłowe informacje, jeśli wynika to z warunków niezależnych od Sprzedawcy, takich jak problemy techniczne, w tym między innymi awaria zasilania, przeciążenie i sabotaż.

9. Ceny i płatności

Ceny podane w zamówieniu oraz w potwierdzeniu zamówienia obowiązują zgodnie z umową.

Płatność za produkty odbywa się zgodnie z aktualnymi warunkami dla wybranego dostawcy płatności. Obecnie oferujemy płatność za pośrednictwem Stripe (Card).

W przypadku braku zapłaty pozew zostanie skierowany do windykacji wraz z doliczonymi odsetkami i opłatami karnymi ustawowymi.

W przypadku braku płatności Sprzedawca może wypowiedzieć Usługę bez wypowiedzenia (patrz punkt 4).

10. Szczegóły zamówienia, dane osobowe i kontakt z klientem

Wszystkie dane dotyczące zamówienia i dane osobowe podane przez Kupującego przy składaniu zamówienia są przechowywane w systemie Sprzedawcy.

Dane osobowe i zamówienia są przetwarzane z zachowaniem poufności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Informacje są wykorzystywane do zarządzania Twoim kontem klienta, na przykład do informowania Cię o produktach, usługach i innych korzyściach Sprzedawcy.

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, ale mogą być wykorzystywane przez Sprzedawcę. W niektórych przypadkach dane osobowe i dane zamówienia mogą zostać ujawnione na żądanie władz lub w związku z weryfikacją ratingu kredytowego przez Kupującego, a także w przypadku kontynuacji lub windykacji niezapłaconych roszczeń.

Masz prawo wiedzieć, jakie dane na Twój temat są zarejestrowane, a także masz prawo żądać sprostowania nieprawidłowych danych.

Zobowiązujesz się do informowania Sprzedawcy w przypadku jakichkolwiek zmian w Twoich danych osobowych, które mogą mieć wpływ na świadczenie Usługi.

11. Zawartość produktu, zastosowanie i skuteczność

Sprzedawca zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za nienależyte korzystanie z Produktu. Produkt jest klasyfikowany jako suplement diety lub kosmetyk zgodnie z norweskim prawem i wszystkimi powiązanymi zasadami dotyczącymi oznakowania i stosowania suplementów i/lub kosmetyków. Suplement diety nie powinien być przyjmowany jako alternatywa dla zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki. Suplementy diety należy przechowywać w ciemnych, suchych miejscach, w których temperatura nie przekracza temperatury pokojowej. Suplementy diety należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Suplementów diety nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią. Suplementy diety nie powinny być stosowane przez osoby poniżej 18 roku życia.

Sprzedawca zaleca, aby wszyscy użytkownicy przed użyciem Produktu skonsultowali się z lekarzem, w szczególności w przypadku wiedzy o aktualnych lub przebytych chorobach i stanach lub podczas stosowania leków. Przed użyciem uważnie przeczytaj i postępuj zgodnie z informacjami dotyczącymi dawkowania na opakowaniu/broszurze.

Sprzedawca może zmienić recepturę Produktu (zawartość, skład, broszury i opakowanie) bez uprzedzenia i bez wyraźnego poinformowania o tym Klienta, o ile nowa zawartość Produktu ma skutek równoważny z pierwotnie dostarczonym Produktem. W przypadku zmian w przepisach mogących zagrozić osobom uczulonym na skorupiaki, mleko/laktozę, gluten, jaja i orzechy, Sprzedający jest zobowiązany do przekazania pisemnej informacji na ten temat..

Produkt jest suplementem diety lub produktem kosmetycznym, którego działanie mogło zostać wykazane w badaniach klinicznych, zastosowaniu historycznym, literaturze technicznej lub deklaracjach dotyczących poszczególnych składników, składników złożonych lub Produktu. Ponieważ suplementy i kosmetyki mają różny wpływ na różne osoby, efekt nie może być zagwarantowany w każdym indywidualnym przypadku, a Sprzedawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za warunki ekonomiczne, zdrowotne lub inne wynikające ze skutków działania Produktu wynikającego ze stosowania przez Kupującego.

12. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Do Umowy mają zastosowanie ogólne zasady prawa norweskiego. Wszelkie spory pomiędzy Kupującym a Sprzedającym będą rozstrzygane w drodze negocjacji. Sądem właściwym jest Sąd Okręgowy w Oslo.

Wypróbuj T+ przez dwa miesiące
za połowę ceny!

 • T+ (2 miesiące użytkowania)

  34 €

  68 €

 • Darmowa dostawa

  0 €

 • Razem:

  34 €

 • Anuluj w dowolnym momencie Darmowa dostawa

 • Zwiększa poziom wolnegotestosteronu średnio o 46%

 • Kozieradka o najwyższym na rynku poziomie saponin (minimum 70%)

 • Z witaminą D, cynkiem i magnezem

Tak! Chciałbym wypróbować subskrypcję T+ na dwa miesiące za pół ceny:

Jedna tabletka.
Cztery zalety.

Więcej energii

Więcej siły mięśni

Lepsza kondycja fizyczna

Zwiększony popęd seksualny

Ekstrakt z kozieradki uwalnia testosteronzwiązany do krwiobiegu, poprawia rozwój masy mięśniowej i wspomaga metabolizm. Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomutestosteronu, prawidłowej płodności i zdolności rozrodczych. Ryboflawina i pirydoksyna pomagają zmniejszyć zmęczenie i osłabienie oraz utrzymać i zrównoważyć aktywność hormonalną. Witamina D pomaga wzmocnić kości, strukturę szkieletu i układ odpornościowy oraz wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni. Magnez i niacyna przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania muskulatury, metabolizmu energii i układu nerwowego.

Czym jest T+?

T+ to subtelna alternatywa suplementów męskiego hormonu i zawiera zioła, witaminy i minerały. T+ uwalnia więcej testosteronuzwiązanego w organizmie. W połączeniu ze zdrową dietą i aktywnym stylem życia, T+ pomaga mężczyznom w wieku od 35 do 70 lat uzyskać więcej energii w codziennym życiu.

Wypróbuj T+ za połowę ceny

Przeczytaj więcej o wyjątkowym suplemencie diety dla mężczyzn